Info
Hlasujte >>
Chcete aby sme Vás kontaktovali pred odoslaním zásielky?
Netreba, odoslať čím skôr. Stačí info o odoslaní
23.39% (313)
Vždy pred odoslaním, je jedno ako
22.12% (296)
Vždy pred odoslaním telefonicky
19.88% (266)
Vždy pred odoslaním emailom
17.94% (240)
Iba v prípade komplikácii
16.67% (223)
Spolu hlasovalo: 1338
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Aký alarm Vás najviac zaujíma?
Vyhľadávanie cez satelit
13.52%, (309)
Dodatočný immobilizér
11.55%, (264)
Dvojcestný ( s pagerom)
9.23%, (211)
GSM alarm
9.23%, (211)
Kašlem na všetko auto mám poistené
8.62%, (197)
Nechám si poradiť montážnym strediskom
8.44%, (193)
Podľa recenzii
8.44%, (193)
Lacný
7.92%, (181)
Mechanické zabezpečenie
7.92%, (181)
Značkový
7.61%, (174)
Skrytý vypínač
7.52%, (172)
Spolu hlasovalo: 2286
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Čo preferujete pri nákupe?
Vzhľad
12.41% (196)
Cenu
12.34% (195)
Dostupnosť
11.39% (180)
Značku
9.94% (157)
Podrobnosť informácii
9.62% (152)
Akcia (prípadne výpredaj)
8.86% (140)
Históriu predajcu
8.86% (140)
Odporúčanie známych
8.86% (140)
Prístup predajcu
8.86% (140)
Recenzie
8.86% (140)
Spolu hlasovalo: 1580
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Reklamní partneri
Zaujímavé odkazy
Pri nákupe nad 50€ v maloobchodných cenách poskytujeme dopravu zadarmo. Tento spôsob dopravy sa zobrazí v ponuke po prekročení hodnoty objednávky nad 50€. Neplatí na akciové položky a položky výpredaja.
K nákupu nad 100€ v maloobchodných cenách (mimo akcií a položiek výpredaja) vám pribalíme malú pozornosť
Budeme radi ak otestujete aj našu stránku vo výstavbe: www.omegasecurity.sk


Reklamačný poriadokREKLAMAČNÝ PORIADOK

 

sídlo:        AUTOOMEGA, s.r.o.

                 Struhy 1413

                 023 02 Krásno nad Kysucou

     IČO: 36699578   IČDPH: SK2022276421

 

Postup uplatnenia reklamácie: 

     
Ak ste registrovaný v našom eshope, stačí rozkliknúť tlačidlo reklamácie na pravej strane pri ostatných osobných priečinkoch, ktoré sa zobrazujú až po správnom prihlásení. Následne vyplniť predpripravený reklamačný formulár (adresné údaje sa doplnia automaticky z vašej registrácie). Po odoslaní reklamácie sa automatický reklamačný protokol zapíše do našeho systému a vy máte možnosť si ho pozrieť medzi vašimi reklamáciami. Máte možnosť do neho doplniť dátum odoslania, vytlačiť ho a poslať s reklamovaným produktom, alebo počkať na naše vyjadrenie, prípadne radu ako závadu odstrániť a potom postupovať podľa našich pokynov, ktoré sa zobrazia v zadanej reklamácii (môže ísť o vysvetlenie správneho používania produktu, dohodnutie ako zaslať reklamovaný produkt, alebo iný postup riešenia reklamácie). Je to najjednoduchší spôsob zaevidovania reklamácie s možnosťou sledovania postupu riešenia reklamácie a histórie všetkých reklamácii. Ak vám takýto postup nevyhovuje môžete si vytlačiť reklamačný protokol na konci tohto textu, vyplniť ho a zaslať spolu s reklamovaným produktom k nám.

RELAMAČNÝ PORIADOK:

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

- Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

-Pred prvým použitím výrobku je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru predajcom, resp. prepravcom kupujúcemu. Zároveň je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil. Ak tovar vykazuje zjavné chyby pri predaji, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru alebo výmenu tovaru.

- Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie


- Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne, poštou alebo inou prepravou v mieste spoločnosti Autoomega, s.r.o., so sídlom Struhy 1413, 023 02  Krásno nad Kysucou. Pri inom ako osobnom doručení musí zásielka obsahovať podrobný popis závady, kompletne vyplnený záručný list a zoznam zasielaných súčastí.

- Kupujúci, ktorý reklamuje tovar, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

- Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) sa vyžaduje doklad o zakúpení (pokladničný blok), prípadne faktúra a záručný list, ak bol vydaný /najmä, ak sa vyžaduje odborná montáž/. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil, okrem prípadu, že sa vyžaduje odborná montáž. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste. V prípade, že sa u predávaného tovaru vyžaduje odborná montáž, ktorá sa zaznamenáva na záručný list, tento záručný list vyžaduje sa pri reklamácii..

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho

- Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
- Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak


– spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
– spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
– reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutie doby trvanlivosti tovaru
– sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:


– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
– spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

-O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.
- Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
- Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.
- Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.


Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií:


- Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti AUTOOMEGA, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť AUTOOMEGA, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
- Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
- Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
- Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
- Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:
– na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),
– aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr.  na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),
– aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
- Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.- Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
- Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
- V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:
– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
– v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,
– v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové
– za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
– v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože AUTOOMEGA, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

– poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V
Práva spotrebiteľa


- Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

- Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:
– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ:

- Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:
– na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
- Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak
– oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
- Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

  

Článok VI


Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby a boli spôsobené materiálovou alebo konštrukčnou chybou. Tieto závady budú odstránené prostredníctvom predajne alebo montážneho strediska, kde ste výrobok zakúpili. Záručná oprava sa uskutoční po predložení čitateľne a riadne vyplneného záručného listu spolu s reklamovaným výrobkom dodaným v pôvodných obaloch vrátane príslušenstva a dokumentácie spolu s podrobným popisom závady!
Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Prípadná záručná reklamácia sa vždy uplatňuje prostredníctvom autorizovaného montážneho strediska, ktoré zariadenie namontovalo. V prípade že výrobok si odbornú montáž nevyžadoval, reklamáciu si zákazník uplatňuje priamo u predajcu.
Ak si zariadenie vyžaduje odbornú montáž v autorizovanom stredisku, dostane zákazník spolu s tovarom po vyžiadaní aj adresu montážneho strediska v čo najbližšom okolí, kde si môže zariadenie nechať namontovať. Montážne stredisko potom potvrdí záručný list.
Zákazník má právo vrátiť nepoškodený a nepoužívaný tovar v originálnom balení do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.

Oprava sa vykoná:

Reklamovaný výrobok sa otestuje a posúdi, či sa jedná o záručnú alebo mimozáručnú opravu. V prípade záručnej závady bude výrobok opravený alebo vymenený na náklady firmy AUTOOMEGA, prípadne servisného strediska daného výrobku maximálne do 30 dní odo dňa doručenia. Ak závada nebude spĺňať podmienky záruky, oprava sa vykoná na náklady odberateľa. Cena opravy bude pred započatím opravy oznámená a odsúhlasená s odberateľom.

Bezplatná záručná oprava zaniká ak:

- je poškodená plomba alebo výrobné číslo na výrobku
- výrobok nebol inštalovaný v odbornom montážnom stredisku na to určenom alebo v rozpore
   s návodom na použitie
- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku ( aj pri zásahu neautorizovaným servisom)
- závada vznikla vonkajšími vplyvmi(znečistenie, voda, oheň, búrka, prepätie siete..,)
- výrobok bol mechanický poškodený
- výrobok bol použitý na iné účely ako je určený
- sa jedná o bežnú údržbu (inštalácia, programovanie, nastavovanie, čistenie...)
- výrobok bol používaný iným spôsobom ako podľa návodu na obsluhu alebo poučením pri nákupe.

 

Záruka sa nevzťahuje na :

- následné škody vzniknuté poruchou dodávaného výrobku
- poškodenie výrobku počas montáže

-Predávajúci nezodpovedá za dáta uložené v zariadeniach a nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nastali kupujúcemu následkom poruchy a jej odstránenia. Zálohovanie dát je v plnej miere zodpovednosťou kupujúceho, resp. zákazníka. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za karty, ktoré zákazník nechal v zariadení poslanom na reklamáciu.


Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave. Preto je dôležité pri preberaní tovaru dôkladne si skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Prepravné náklady nie sú predmetom záruky. Firma AUTOOMEGA zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Na batérie, spotrebný tovar, obal alebo iné časti opotrebené bežným používaním sa vzťahuje skrátená záručná lehota. Právo na výmenu vzniká, ak podľa písomného vyjadrenia autorizovaného servisného strediska ide o závadu neodstrániteľnú, príp. odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave alebo väčší počet závad, výrobok riadne používať.


Článok VII
Reklamácia použitého a vadného tovaru

- Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar. V prípade predaja tovaru na komisionálnu zmluvu, platí záruka a postup reklamácie vyznačeného na komisionálnej zmluve, s ktorou je zákazník riadne oboznámený.
- Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia
so sídlom: Prievozská32
             827 99Bratislava 215

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj :

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

  

V Krásne nad Kysucou dňa 01.11.2011


Stiahnite si čistý reklamačný protokol, vypíšte a pošlite spolu s reklamovaným produktom


Reklamačnýprotokol - PDF

Doba načítania stránky: 0.07429 s