Info
Hlasujte >>
Chcete aby sme Vás kontaktovali pred odoslaním zásielky?
Iba v prípade komplikácii
25.80% (27309)
Vždy pred odoslaním telefonicky
20.12% (21297)
Netreba, odoslať čím skôr. Stačí info o odoslaní
18.42% (19495)
Vždy pred odoslaním emailom
18.09% (19149)
Vždy pred odoslaním, je jedno ako
17.57% (18601)
Spolu hlasovalo: 105851
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Aký alarm Vás najviac zaujíma?
Lacný
11.99% (16408)
Dodatočný immobilizér
8.91% (12190)
Vyhľadávanie cez satelit
8.91% (12186)
Značkový
8.90% (12183)
Nechám si poradiť montážnym strediskom
8.83% (12080)
Podľa recenzii
8.83% (12080)
GSM alarm
8.82% (12064)
Dvojcestný ( s pagerom)
8.76% (11979)
Mechanické zabezpečenie
8.74% (11964)
Skrytý vypínač
8.72% (11926)
Kašlem na všetko auto mám poistené
8.59% (11759)
Spolu hlasovalo: 136819
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Čo preferujete pri nákupe?
Cenu
12.20% (16124)
Históriu predajcu
10.25% (13548)
Odporúčanie známych
10.25% (13548)
Prístup predajcu
10.25% (13548)
Recenzie
10.25% (13548)
Značku
9.53% (12599)
Podrobnosť informácii
9.50% (12556)
Vzhľad
9.31% (12312)
Akcia (prípadne výpredaj)
9.25% (12223)
Dostupnosť
9.23% (12204)
Spolu hlasovalo: 132210
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Reklamní partneri
Zaujímavé odkazy
Pri nákupe nad 100€ v maloobchodnýchcenách poskytujeme dopravu zadarmo. Tento spôsob dopravy sa zobrazí v ponuke poprekročení hodnoty objednávky nad 100€. Neplatí na akciové položky a položkyvýpredaja.K nákupu nad200€ v maloobchodných cenách (mimo akcií a položiek výpredaja) vám pribalímemalú pozornosť
Budeme radi ak otestujete aj našu stránku vo výstavbe: www.omegasecurity.sk
Reklamačný poriadokREKLAMAČNÝPORIADOK

Tieto reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných stránvyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

AUTOOMEGA, s.r.o.,Struhy 1413, 023 02 Krásno nad Kysucou,  36699578 IČ DPH: SK2022276421
(ďalej len “predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predajtovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tel.: +421 414386383, E-mail: info@autoomega.sk

Web: www.soi.skhttp://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, mákupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci jepovinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

1.2.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vadypožadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenusúčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenutovaru alebo závažnosť vady.

1.3.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vadyvymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.4.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť aktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, mákupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tieisté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, akvšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo preväčší počet vád tovar riadne užívať.

1.5.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúciprávo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

1.6.  Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach,ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3.týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú zust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 1.4. až 1.5. týchto obchodných areklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienkyna príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci malmožnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

1.7.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysleplatných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúcehoalebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach prezáručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu aleboich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky aleboprostredníctvom e-mailu.

1.8.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platnýreklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 1 týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovanýo podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možnoreklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov (ďalejlen “Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tietoobchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávkyprečítať ich.

1.9.  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovarzakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu nainternetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.10.  Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnejdoby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru za ktoré zodpovedá výrobca,dodávateľ alebo predávajúci.

1.11.  Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právouplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručípredávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1.1.až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie ouplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatneniereklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciupoistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný vOznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie,najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktorézo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníkauplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcomtovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznamurčených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jehožiadosť predávajúci.

1.12.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sadá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetkynasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebourčenej osobe,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovarupredávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybaveniereklamácie;

1.13.  Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedáobjektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúcije okrem splnenia podmienok podľa bodov 1.12 písm. a) a c) týchto reklamačnýcha obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanieobhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenoupredávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívnedoručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bolavykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo nímurčená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo stranykupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr všakdo 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamáciepredávajúcemu.

1.14.  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemupotvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenejpredávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinnýpresne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jehoprávach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1.1. až 1.3. týchto obchodných areklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré muvyplývajú z bodu 1.4. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust.§ 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvomprostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie ouplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdeniedoručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu sdokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusídoručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie inýmspôsobom.

1.15.  Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zosvojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje azároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiťpredávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv vzmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúcialebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatkureklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitétechnické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatkureklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebourčená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciuvybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní ododňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máspotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za novýtovar.

1.16.  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počasprvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviťreklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviskavydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebostanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu navýsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradunákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odbornýmposúdením tovaru.

1.17.  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktoráreklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komumôže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odbornéposúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, nákladyodborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelnevynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odbornéhoposúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúcehoza reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávaniaodborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinnýkupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky nákladyvynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelnevynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.18.  Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bolkupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých sprihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, muselvedieť.

1.19.  Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadnýtovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami,ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.20.  Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednostipredávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktorénezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickýmivplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebozanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebopoužívaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebovšeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebonepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodnýmzhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom,statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúcimohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočnéhoodkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchtoreklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu budemožné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v časejeho prevzatia kupujúcim.

1.21.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu aukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.22.  Predávajúci je povinný o spôsobe určeniavybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný dokladnajneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvomposkytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. Ovýsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúcehobezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveňmu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad ovybavení reklamácie.

1.23.  Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručeniatovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

1.24.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorúkupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.25.  V prípade výmeny tovaru za nový dostanekupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadnéďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačnéhodokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu odprevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

1.26.  Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, budereklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.15.týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

1.27.  Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúcineurčí bezodkladne podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok,aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybavíodstránením vady.

1.28.  Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožnoodstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčšípočet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovarriadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutiakupujúceho podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienokreklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technickýchparametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybavíreklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

1.30.  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vadyuvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácietovaru podľa bodu 1.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

1.31.  Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanúodstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

1.32.  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznychodstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vádsúčasne.

1.33.  Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácievady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho oodstránenie vady tovaru podľa bodu 1.1. týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadnéopätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakéhodruhu) zamietnuté.

1.34.  Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných aobchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciuspotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

1.35.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom,ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúciporušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou onápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňuneodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh nazačatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene adoplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívneriešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá jedostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov spredávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo inápríslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívnehoriešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznamje dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby,na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporovsa obráti.

 

Dohľad naddodržiavaním zákona vykonáva:

 

Slovenskáobchodná inšpekcia

sosídlom: Prievozská 32

                 827 99 Bratislava 215

 

Inšpektorát SOIpre Žilinský kraj:

Predmestská71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina 1

Tel. č.: 041/ 7632 130,  E-mail: za@soi.sk
Web: www.soi.skhttp://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

VKrásne nad Kysucou dňa  12.05.2020

Doba načítania stránky: 0.22536 s